।।श्री लक्ष्मीहयग्रीव परब्रह्मणे नम:।।
।।श्रीमते भगवद् रामानुजाय नम:।।
।।श्रीमते ​निगमान्त महादेशिकाय नम:।।
।। श्रीमद अभिनव वागीश ब्रह्मतन्त्र स्वतन्त्र परकाल महादेशिकाय नम:।।

Sri Brahmatantra Swatantra Parakala Swami Mutt